Arkiv för 17 november 2008

Ineffektiva insatser för hållbart fiske

17 november 2008

Riksrevisionen har undersökt hur staten hanterar det hållbara fisket.

Riksrevisionens granskning visar att varken regeringen eller Fiskeriverket har sett till att olika styrmedel används på ett effektivt sätt för att nå riksdagens och EU:s mål. Detta har lett till onödigt höga kostnader för samhället, minskad lönsamhet för yrkesfiskarna och hotade fiskbestånd. Eva Lindström är ansvarig riksrevisor.

Av Riksrevisionens rapport framgår att Sverige har ett betydande nationellt handlingsutrymme inom ramen för den europeiska fiskeripolitiken, men att detta utrymme inte har utnyttjats på ett effektivt sätt.

Riksrevisionens sammanställning visar att de samlade direkta och indirekta stöden till yrkesfisket uppgick till 283 miljoner kronor 2006. En stor del handlar om skattebefrielse. Skattebefrielsen gynnar i huvudsak det storskaliga trålfisket. Befrielsen från energi-, koldioxid- och svavelskatt medför också att drivkrafterna att använda mer bränslesnåla motorer eller fiskemetoder minskar. Detta försvårar möjligheterna att nå målet om ett ekologiskt hållbart fiske.

Granskningen visar också att det finns ett antal luckor i det svenska kontrollsystemet.  Dessutom medför inte alltid överträdelser av reglerna för yrkesfisket några sanktioner. I de fall det leder till fällande dom är straffen ofta mycket låga i förhållande till värdet av de olagliga fångsterna.

– Regeringen har verktygen för att minska överkapaciteten i den svenska fiskeflottan. Nu bör regeringen agera och se till att skattebetalarna får ett bättre utbyte av de stora resurser som satsas på ett hållbart fiske, säger riksrevisor Eva Lindström.

Delar av Riksrevisionens granskning kommer att ingå i en gemensam rapport, som sker i samverkan med åtta revisionsmyndigheter i Östersjöregionen.

Herring. NOAA Public Domain image

Foto: NOAA.

Fakta: Fiskeripolitiken i Sverige är en del av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Grunden för regleringen av yrkesfisket fastställs genom gemensamma EU-beslut. I vissa frågor måste Sverige rätta sig efter EU:s bestämmelser, men i andra frågor finns nationellt handlingsutrymme.

Länkar
Riksrevisionens granskning i PDF-format
Eva Lindström skriver i DN debatt