Arkiv för november 2008

Artedi Lectures 2008 - dags att anmäla sig

20 november 2008

Artediföreläsningarna hålls var tredje år till minne av Petrus Artedi (1705-1735), som räknas som den moderna fiskforskningens fader.

Föreläsningarna hålls på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, 5 december 2008.

Föreläsare är:

Professor Joseph S. Nelson, Canada, känd för sin bok Fishes of the World, som är en standard för fiskklassificering

Professor Gloria Arratia, USA, ledande systematisk fiskforskare som kombinerar fossilt och recent material

Professor Zhang Miman, Kina, en förgrundsperson inom den paleontologiska fiskforskningen

Inträde är fritt, men anmälan måste göras före 28 november:

FishBase Sweden: +46-8-51954123, +46-8-51954122
E-mail: fishbase@nrm.se

Hela programmet i PDF-format: Artedi Lectures 2008 Second Call

Ineffektiva insatser för hållbart fiske

17 november 2008

Riksrevisionen har undersökt hur staten hanterar det hållbara fisket.

Riksrevisionens granskning visar att varken regeringen eller Fiskeriverket har sett till att olika styrmedel används på ett effektivt sätt för att nå riksdagens och EU:s mål. Detta har lett till onödigt höga kostnader för samhället, minskad lönsamhet för yrkesfiskarna och hotade fiskbestånd. Eva Lindström är ansvarig riksrevisor.

Av Riksrevisionens rapport framgår att Sverige har ett betydande nationellt handlingsutrymme inom ramen för den europeiska fiskeripolitiken, men att detta utrymme inte har utnyttjats på ett effektivt sätt.

Riksrevisionens sammanställning visar att de samlade direkta och indirekta stöden till yrkesfisket uppgick till 283 miljoner kronor 2006. En stor del handlar om skattebefrielse. Skattebefrielsen gynnar i huvudsak det storskaliga trålfisket. Befrielsen från energi-, koldioxid- och svavelskatt medför också att drivkrafterna att använda mer bränslesnåla motorer eller fiskemetoder minskar. Detta försvårar möjligheterna att nå målet om ett ekologiskt hållbart fiske.

Granskningen visar också att det finns ett antal luckor i det svenska kontrollsystemet.  Dessutom medför inte alltid överträdelser av reglerna för yrkesfisket några sanktioner. I de fall det leder till fällande dom är straffen ofta mycket låga i förhållande till värdet av de olagliga fångsterna.

– Regeringen har verktygen för att minska överkapaciteten i den svenska fiskeflottan. Nu bör regeringen agera och se till att skattebetalarna får ett bättre utbyte av de stora resurser som satsas på ett hållbart fiske, säger riksrevisor Eva Lindström.

Delar av Riksrevisionens granskning kommer att ingå i en gemensam rapport, som sker i samverkan med åtta revisionsmyndigheter i Östersjöregionen.

Herring. NOAA Public Domain image

Foto: NOAA.

Fakta: Fiskeripolitiken i Sverige är en del av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Grunden för regleringen av yrkesfisket fastställs genom gemensamma EU-beslut. I vissa frågor måste Sverige rätta sig efter EU:s bestämmelser, men i andra frågor finns nationellt handlingsutrymme.

Länkar
Riksrevisionens granskning i PDF-format
Eva Lindström skriver i DN debatt

FishBase Symposium 2008 - rapporten tillgänglig

14 november 2008

Våra hotade fiskar var temat 2008 för det årliga symposium som FishBase Sverige anordnar. För drygt 20 år sedan inleddes arbetet med att kartlägga och bedöma hotbilden för sällsynta svenska fiskarter. Då hade ingen en tanke på att fiskar kunde vara hotade på samma sätt som vitryggiga hackspettar och rara orkidéer. Idag är det inte längre bara de sällsynta fiskarna som upplevs som hotade, utan även våra vanliga kommersiella fiskarter är i farozonen. Misshushållningen med de akvatiska resurserna har gått med stormsteg under de senaste 20 åren trots forskarnas varningar och trots stor kunskap om riskerna. In- och omplanteringar av arter, invasiva arter, överfiske, vandringshinder, miljögifter och näringsbelastning är de traditionellt sett stora hoten mot fiskarna. Det är samma hot som för 20 år sedan, men nu vet vi att även storskaliga klimatförändringar kommer att påverka ekosystemen.

Detta till trots finns det många individer, forskare och myndigheter som arbetar för att hindra den nedåtgående trenden och bibehålla ett friskt ekosystem och ett hållbart fiske i Östersjön, Västerhavet och inlandsvattnen. FishBase Sverige ville med detta symposium uppmärksamma de positiva insatser som görs och sprida hopp inför framtiden.

Åtta framstående representanter för forskningen, nationella och internationella organisationer, och undersökande journalistik talade under dagen om olika aspekter av sitt arbete med hotade fiskar och vad man kan göra för att vända den negativa trenden med miljöförstöring och utfiskning.

Symposiet hölls i Stora Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, den 3 november 2008 och hade 194 deltagare. Symposiet har nu sammanfattats i en rapport i PDF-format för fri nedladdning.

Länk
Sammanfattning av FishBase Symposium 2008

Nu är den här: svartmunnad smörbult i Sverige

2 november 2008

Den svartmunnade smörbulten, Neogobius melanostomus, har sedan 1990 etablerat sig vid polska Östersjökusten. Arten finns naturligt i Svarta havet, och har förmodligen kommit till Östersjön med barlastvatten.  Svartmunnad smörbult hittades vid finska kusten 2005, och det har aldrig varit någon tvekan om att den också skulle komma till Sverige.

Och nu har det hänt: Den 30 juli i år, metade Göran Pettersson abborre i Saltösund vid Karlskrona och fångade fyra exemplar av en fisk han aldrig sett förut.

- Jag är ju fiskeintresserad, och efter att ha jämfört dem med bilder på Internet och från ett reportage i tidningen ”Svenskt Fiske” förstod jag snart att det var svartmunnade smörbultar jag fått upp, säger Göran Pettersson.

Göran  fryste in ett exemplar och rapporterade fyndet till Fiskeriverkets kustlaboratorium, vilka sedermera förmedlade fyndet till Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet som tillsammans med Sven Kullander på Naturhistoriska riksmuseet kunde bekräfta att det var en svartmunnad smörbult det var fråga om. Det visade sig vara en 96 mm lång hane som uppskattningsvis var två, högst tre, år gammal.

- Det var bara att vänta att den skulle etablera sig i svenska vatten förr eller senare. Rom och yngel kan ju spridas via ballastvatten. Att det första exemplaret fångades i Karlskrona är logiskt med tanke på den intensiva båttrafiken mellan Karlskrona och polska vatten, säger Gustaf Almqvist som på Stockholms universitet tidigare i år lade fram sin avhandling om den svartmunnade smörbulten.

I sin avhandling visade Gustaf hur den svartmunnade smörbulten på knappt tre decennier blivit ett av de mest färgstarka inslagen i södra Östersjön. Fisken lever främst av musslor, den kan bli 30 cm lång och är i sitt ursprungsområde uppskattad som matfisk.

Om det bara är fråga om några enstaka exemplar eller om arten verkligen har etablerat sig i Blekinge är det för tidigt att uttala sig om.
- Eftersom svartmunnade smörbultar övervintrar på djupare vatten där de är mer svårfångade, kan riktade provfisken efter arten förmodligen att äga rum först till våren. Fisken kan mycket väl redan finnas i andra områden längs den svenska kusten, särskilt i hamnområden med särskilt intensiva handelsförbindelser med södra Östersjön, säger Gustaf Almqvist.

Det första fyndet finns nu i Naturhistoriska riksmuseets samling.

Länkar

Finska Havsforskningsinstiutet om svartmunnad smörbult

Den första svenska svartmunnade smörbulten: NRM 51144

Stockholms Universitets pressmeddelande

Svartmunnad smörbult i FishBase