Arkiverade inlägg i kategorin ‘Pressmeddelande’

FishBase Symposium 2011 - Afrodites fiskar

6 oktober 2011

Venus födelse av Botticelli

Nu är det dags igen för nionde gången. 2011 års FishBase Symposium går av stapeln 17 oktober 2011.

Det tillägnas karpen och dess släktingar. De lär vara döpta efter cyprioternas Kypris - grekernas Afrodite och romarnas Venus - kärlekens gudinna född ur vågornas skum. Eller kanske namnet har en annan innebörd, och kanske var det inte alls karp Aristoteles hade i sinnet när han beskrev sin fruktsamma Kyprinos. Talrika är de dock, karpfiskarna av familjen Cyprinidae. Artmässigt är de den dominerande fiskfamiljen i svenska vatten. Globalt är de den artrikaste vertebratfamiljen med långt över två tusen arter. På något sätt finns karpfiskar i var persons liv. Tillsammans med abborren är mörten Sveriges vanligaste insjöfisk, som varje fiskande invånare någon gång fått på kroken och antagligen i okunnighet försmått som föda. En annan fisk som styr våra liv en aning är sebrafisken, en modellorganism - det heter faktiskt så - som har en särskild plats i forskningen kring människors fysiologi och i slutändan botemedlen mot alla våra sjukdomar. Det finns mycket att säga om karpfiskar som aldrig sagts i svenska salonger tidigare.

Klockan 09:00 öppnar registreringen, kaffe och smörgås serveras.
Moderator för dagen är Johan Östergren, Naturhistoriska riksmuseet.

Följande talare kommer att utöka vårt kunnade om fisk i allmänhet och cyprinider i synnerhet:
Dan Larhammar, Uppsala universitet
Håkan Olsén, Södertörns högskola

Björn Tengelin, Structor Miljöteknik AB
Alexandra Pascalidou
Martin de Graaf, IMARES, Wageningen University & Research centre, Ijmuiden, Holland
Ralf Britz, Natural History Museum, London, UK
Maurice Kottelat, Cornol, Switzerland
Mikumi Takada, University of Tokyo, Japan

Symposiet är öppet för alla och gratis. Lunch och kaffe ingår för alla som senast 13/10 föranmält sig till fishbase@nrm.se, eller per telefon till 08-51954106.

Ineffektiva insatser för hållbart fiske

17 november 2008

Riksrevisionen har undersökt hur staten hanterar det hållbara fisket.

Riksrevisionens granskning visar att varken regeringen eller Fiskeriverket har sett till att olika styrmedel används på ett effektivt sätt för att nå riksdagens och EU:s mål. Detta har lett till onödigt höga kostnader för samhället, minskad lönsamhet för yrkesfiskarna och hotade fiskbestånd. Eva Lindström är ansvarig riksrevisor.

Av Riksrevisionens rapport framgår att Sverige har ett betydande nationellt handlingsutrymme inom ramen för den europeiska fiskeripolitiken, men att detta utrymme inte har utnyttjats på ett effektivt sätt.

Riksrevisionens sammanställning visar att de samlade direkta och indirekta stöden till yrkesfisket uppgick till 283 miljoner kronor 2006. En stor del handlar om skattebefrielse. Skattebefrielsen gynnar i huvudsak det storskaliga trålfisket. Befrielsen från energi-, koldioxid- och svavelskatt medför också att drivkrafterna att använda mer bränslesnåla motorer eller fiskemetoder minskar. Detta försvårar möjligheterna att nå målet om ett ekologiskt hållbart fiske.

Granskningen visar också att det finns ett antal luckor i det svenska kontrollsystemet.  Dessutom medför inte alltid överträdelser av reglerna för yrkesfisket några sanktioner. I de fall det leder till fällande dom är straffen ofta mycket låga i förhållande till värdet av de olagliga fångsterna.

– Regeringen har verktygen för att minska överkapaciteten i den svenska fiskeflottan. Nu bör regeringen agera och se till att skattebetalarna får ett bättre utbyte av de stora resurser som satsas på ett hållbart fiske, säger riksrevisor Eva Lindström.

Delar av Riksrevisionens granskning kommer att ingå i en gemensam rapport, som sker i samverkan med åtta revisionsmyndigheter i Östersjöregionen.

Herring. NOAA Public Domain image

Foto: NOAA.

Fakta: Fiskeripolitiken i Sverige är en del av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Grunden för regleringen av yrkesfisket fastställs genom gemensamma EU-beslut. I vissa frågor måste Sverige rätta sig efter EU:s bestämmelser, men i andra frågor finns nationellt handlingsutrymme.

Länkar
Riksrevisionens granskning i PDF-format
Eva Lindström skriver i DN debatt